Rozpoczęcie projektu How To Live A Long, Healthy & Happy Life

Rozpoczynamy projekt How To Live A Long, Healthy & Happy Life!

Działanie skierowane jest do młodzieży z krajów: Polska, Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia w wieku 18-28 lat, która jest zainteresowana zdrowym trybem życia i sportem, a główną tematyką jest zdrowy tryb życia,  aktywizacja młodzieży oraz społeczności lokalnej do  działania w sferze sportu i rekreacji oraz przemyślanego odżywiania.

Zakładane cele projektu to:

– poznanie przez uczestników przykładowych modeli pracy z młodzieżą w celu jej aktywizowania poprzez różne warsztaty związane z tematyką zdrowia,
? pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu mitów i faktów  na temat zdrowego stylu życia,
? pogłębienie wiedzy uczestników odnośnie wpływu jedzenia na nasz rozwój osobisty i społeczny,
? poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu  planowania od początku do końca działań sportowych / imprez sportowych,
? poszerzenie wiedzy uczestników przez naukę od samych siebie przez prezentacje własnej osoby, ukazanie umiejętności ruchowych i nie tylko promowanie tolerancji,
? poszerzenie wiedzy na temat  zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, odpowiedniej diety, ciekawostek żywieniowych, tworzenia zbilansowanej diety człowieka, roli nawadniania  w życiu człowieka,
? przekazanie wiedzy na temat UE i programu Erasmus+ , integracja młodzieży z różnych krajów UE, rozwój dialogu międzykulturowego, integracji i zapobiegania wykluczeniu migrantów wśród młodzieży,
? rozwój umiejętności sportowych uczestników i kondycji fizycznej uczestników,
? promocja współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.
-promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, społecznej, wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży przez wspólne warsztaty w mieszanych grupach i przyjaźnie projektowe, które zaprocentują następnymi projektami, poszerzenie wiedzy uczestników na temat migracji, uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji, rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzież,
? szerzenie świadomości  na temat równości w sporcie pod względem płci, pochodzenia i religii wśród uczestników oraz społeczności lokalnej,
? promowanie najbardziej popularnych sportów,  w społecznościach lokalnych uczestników,
? zwiększenie zdolności organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, w szczególności w obszarze umiędzynarodawiania, równego dostępu i włączenia społecznego, jakościowych i ukierunkowanych działań przeznaczonych dla określonych grup,
? promocja wykorzystywania innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży dzięki wspieraniu zindywidualizowanego podejścia do nauczania, uczenia się opartego na współpracy i krytycznego myślenia,
? promowanie zdrowych nawyków, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu i uprawiania sportów powszechnych, jako środek promujący zdrowy tryb życia oraz zwiększający włączenie społeczne i aktywne uczestnictwo osób młodych w życiu społecznym.

eu-flag-erasmus_vect_pos